Leefstijlcoaching

Wordt begeleiding door een leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?

De minister van VWS heeft besloten om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) op te nemen in het basispakket voor de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. Een GLI is een combinatie van begeleiding gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en zo nodig individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Het doel van een dergelijke GLI is een verbeterde leefstijl. Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn worden vergoed, momenteel zijn 3 GLI’s goedgekeurd: CooL, SLIMMER en Beweegkuur.

Alleen volwassenen met obesitas (BMI 30+), of volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) die daarnaast een (hoog) risico op hart- en vaatziekten of diabetes type2 hebben, komen in aanmerking voor deelname aan een GLI.

Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. De GLI kan ook in een samenwerkingsverband geleverd worden.

Begeleiding vindt bij de goedgekeurde GLI’s voor een groot deel plaats in groepsverband. Bij Gewichtsconsulent Leiden is het alleen mogelijk om een individuele GLI te volgen: ‘beweeg je leven’ (zie kader)

beweeg je leven

‘beweeg je leven’ is een individuele GLI, met een looptijd van tenminste 6 maanden en een doelstelling van 10-15% gewichtsverlies in deze periode. GLI individueel wordt niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Vergoeding vindt bij een aantal zorgverzekeraars plaats vanuit de aanvullende pakketten (zie: preventie, vergoeding gewichtsconsulent), en gaat niet ten koste van de wettelijk verplichte eigen bijdrage. Verwijzing is niet nodig.

Een voorbeeld van de werkwijze van de goedgekeurde GLI’s:

CooL is een van de GLI’s die goedgekeurd zijn, het programma van Cool is als volgt:

  • Intake: 60 minuten
  • Behandelfase: 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, 1x per maand, ±12 deelnemers per groep
  • Tussendoor 2 individuele consulten van 45 minuten
  • Eindevaluatie: 60 minuten

Onderhoudsfase: na de eerste 8 maanden volgt na een positief advies (ter beoordeling aan de huisarts) nog een onderhoudsfase van 16 maanden gericht op educatie, gedragsbehoud en terugvalpreventie. Hierbij gaat het om 8 groepsbijeenkomsten 1x per 2 maanden en 2 individuele consulten van 45 minuten.

Totaal omvat deze GLI dus 2 jaar, waarin het doel is om te komen tot een verbeterde leefstijl en indien mogelijk een blijvende gewichtsafname van 5%. In de onderzoeksgroep die deelnam aan de pilotstudie bereikte 22% van de 350 deelnemers een gewichtsafname van 5% over het hele traject.

Comments are closed.